Menu Zamknij

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY l DOSTAW
OBOWIĄZUJĄCE W STOSUNKACH HANDLOWYCH
Z TCN Sp. z o.o. Sp.K.

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane w dalszej części „Ogólnymi Warunkami” wiążą strony zawartej umowy.
 2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy.

§ 2 Oferty, ceny.

 1. Oferty Sprzedawcy nie wiążą stron bez pisemnego potwierdzenia.
 2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej stosuje się ceny zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków. Ceny uzgodnione i pisemnie potwierdzone są dla stron wiążące. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego towaru w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu, obowiązują ceny z dnia odbioru.
 3. Przedstawione przez Sprzedawcę próbki i wzorce mają charakter wyłącznie materiałów poglądowych odnośnie jakości, wymiaru i koloru rzeczy stanowiących ofertę handlową Sprzedawcy.

§ 3 Warunki i terminy dostawy.

 1. Za miejsce wykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy uważa się zakład albo magazyn wydający towar.
 2. Z chwilą przekazania towaru Kupującemu, przewoźnikowi lub innej osobie uprawnionej, Sprzedający zwolniony jest z ryzyka za utratę, zniszczenie
lub uszkodzenie towaru, a wszelkie korzyści i obciążenia związane z nabytą rzeczą przenoszone są na Kupującego.
 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru, dostarczonego za pośrednictwem przewoźnika, dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności, potwierdzony przez przewoźnika oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe itp. ,dostawa może być odpowiednio opóźniona 
 lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.
 5. Jeżeli strony nie określiły bezwzględnie obowiązującego terminu dopuszcza się zmiany terminu w granicach 14 dni.
 6. W razie zwłoki w spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę wyłącza się jego odpowiedzialność za spowodowaną zwłoką szkodę (np. utracony zysk, straty produkcyjne itp.), chyba że jest ona wynikiem rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub jego przedstawiciela.
 7. Części maszyn wykonane wg danych technicznych Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
 8. Towary magazynowane w TCN należy zrealizować do 6 miesięcy od daty ich zamówienia.

§ 4 Warunki płatności.

 1. Zapłata za towar lub wykonaną usługę następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w złotych polskich. Natomiast w przypadku ofert w EURO, płatność stanowi równowartość ceny wyrażonej w EURO na dzień wystawienia faktury przez Sprzedawcę, według kursu sprzedaży mBanku S.A., chyba że strony ustaliły inaczej.
 2. Strony wyłączają możliwość dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.
 3. Za termin dokonania płatności uważa się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy. Weksle i czeki przyjmuje się tylko za pisemnie wyrażoną zgodą Sprzedawcy. W razie zwłoki w zapłacie należności Sprzedawca naliczać będzie ustawowe odsetki bez dodatkowego wezwania.
 4. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
 5. W razie nie regulowania przez Kupującego należności w terminie Sprzedawca może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia przez Kupującego przedpłaty w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości towaru albo złożenia stosownego zabezpieczenia.

§ 5 Reklamacja, gwarancja i odpowiedzialność cywilna.

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji.Okres gwarancji wynosi 12 m-cy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.
 3. Sprzedający udziela gwarancji na wady ukryte, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 4. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej towaru Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Pisemnej reklamacji z opisem ujawnionych wad.
 5. W przypadku reklamacji kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z protokołem do dostawcy.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od terminowego regulowania płatności za zakupiony towar.
 7. Producent ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar. Nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu szkód następczych, w tym braku możliwości produkcji i utraty zysków.

§ 6 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania 
 lub zamontowania. W przypadku braku płatności, po ostatecznym wezwaniu do zapłaty, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru. Kupujący zwracając używany produkt zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem go do stanu sprzed użytkowania.
 2. Towary z zastrzeżeniem własności można zbywać wyłącznie w ramach obrotu handlowego, jednak nie jest to możliwe w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnością. Kupujący nie jest uprawniony do zastawienia towaru, względnie przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Sprzedawcę należy niezwłocznie powiadomić o zajęciu towaru przez osobę trzecią
 3. Każdą przeróbkę towaru, Kupujący wykonuje na własne ryzyko, co skutkuje utratą gwarancji, z wyłączeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wyraził na to zgodę.

§ 7 Właściwości sądu.

 1. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby Sprzedawcy.

§8 Postanowienia końcowe.

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.