Menu Zamknij

Polityka prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Autor strony internetowej, nie udziela żadnej gwarancji z tytułu aktualności, prawidłowości, kompletności czy jakości udostępnionych informacji.
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora strony, odnoszące się do szkód natury materialnej lub ideowej, spowodowanych przez wykorzystanie przytoczonych informacji bądź niewykorzystanie przytoczonych informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że nie zachodzi świadome zawinienie wynikające z rażącego zaniedbania autora.

Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo zmieniania, uzupełnienia, usuwania części strony bądź całej oferty. Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do stron internetowych, znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie ponoszenia odpowiedzialności cywilnej jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli autorowi jest znana zawartość owych linków i dysponuje on techniczną możliwością zapobiegania wykorzystaniu owych linków. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe formy, zawartości lub autorstwo stron, do których zostały umieszczone linki. Autor dołoży starań, by we wszystkich publikacjach wykorzystywać prawa autorskie do wykorzystanych grafik i tekstów. Wszelkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej podlegają bez ograniczeń postanowieniom prawa o ochronie marek i znaków towarowych. Prawa autorskie z tytułu opublikowanych, utworzonych przez autora obiektów należą do autora strony. Powielanie lub używanie grafik, dokumentów, tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez pisemnej zgody autora. Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość podania osobistych lub służbowych danych np. loginie Klienta ( adres e-mailowy, nazwisko, adres) ujawnienie danych ze strony użytkownika odbywa się na wyraźnie dobrowolnej stopie.